తండ్రి ఆశయము

తండ్రి ఆశయము

చంపకమాల:

అలసటనొందకెన్నడును హాయినెరుంగక కష్టనష్టముల్

మెలకువగానెదుర్కొనుచు మిక్కిలిబాధ్యతతోడ తండ్రిగా

వెలయుచు ప్రేమజూపెడి పవిత్రవిశాలమనస్సు నీదియౌ

సలలిత రాగసుందర రసానుభవాద్భుత సారమీయగన్

 

చంపకమాల:

ముదమునగన్న తండ్రిని నమోస్తనుచుండెదనెల్ల  వేళలన్

పదునుగనాదు బుద్దిని తపస్వినిగానిలబెట్టు నాధుడై

ఎదురునులేదు నీకనుచు ఏ పొరపాటునుజేయకుండగా

చదువులరాణి నీకెపుడు జాగృతిజేయుచు దీవెనందించన్

 

–మల్లికేశ్వర రావు కొంచాడ

1 Comment

Send a Comment

Your email address will not be published.