ముద్దుల పద్దు
ముద్దుల పద్దు

ఆమె వంటింటి యుద్ధంలో లీనమై ఉండగా అతను వెనుకనుండి హఠాత్తుగా అందించిన ముద్దు ఆమె ఆదమరచి నడిరాతిరి నిదురలోనుండగా అతను…