మనిషి - మతము
మనిషి - మతము

ఆత్మనెరుగని వాడు అమితభక్తి తోడ ఎన్ని రాళ్లకు మ్రొక్కి ఏమి ఫలము? అంతరాత్మ మాట నాలకించని నాడు ఎన్ని వేదములు…