పరమార్థం
పరమార్థం

మీటర్లో సరిగా కూర్చోనక్ఖర్లేదు ఈటెల్లా గుండెకి గుచ్చుకుంటే చాలు మంత్రనగరపురవీధులు చూపనక్ఖర్లేదు మనసు మరచిన మధురసీమకు తీసుకెళ్తే చాలు