లిటిల్ వండర్ అక్షర

అమ్మ ఒడి ఇంకా వీడనేలేదు. నాన్న బడి ఇంకా చేరనేలేదు. బయటి ప్రపంచంపై ఒక అవగాహన లేదు. పట్టుమని ఏడేళ్ళు…