నభూతో నభవిష్యతీ
నభూతో నభవిష్యతీ

గయ్యాళి పాత్రలకు నభూతో నభవిష్యతీ..సూర్యకాంతం             భారత చలనచిత్ర సీమలోనే గయ్యాళి పాత్రలకు…