భయమే జీవితం
భయమే జీవితం

మనిషికి పుట్టుకంటేనే భయం! అమ్మ కడుపునుండి తిన్నగా వస్తాడో,రాడోని భయం! ఆపై వేసే అడుగు, ఎక్కడ వేస్తే ఏమౌతుందోనని భయం!…

అమ్ముంటే చాలు!
అమ్ముంటే చాలు!

దేవుడు నిరాకారుడు! నిర్గుణుడు! అయితే ఏం?! అమ్మ ఎదరే వుందిగా! కాశ్మీర్ హల్వా! బెంగాల్ రసగుల్లా! ఏదైతే ఏం?! అమ్మ…

మహాకాలాయ గణపతి
మహాకాలాయ గణపతి

అగ్రపూజ్యాయ గణపతి, ప్రముఖాయ గణపతి నీ సేవ క్షణములింక ఆరంభమోయ్ స్వదేశమా విదేశమా ఆలకింప పనిలేదోయ్ నీ పూజకు పృథివియంత…

Cartoon of the month
Cartoon of the month

ఆక్లాండ్ వాస్తవ్యులు శ్రీ నందగిరి శ్రీనివాస రావు గారు తెలుగుమల్లి పాఠకుల కోసం ప్రత్యేకించి పంపిన…